• Instagram
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tiktok

1. Pamatinformācija

1.1. Šī Privātuma politika nosaka tonybetfan.com organizētās personas datu apstrādes pamatprincipus, mērķus, nosacījumus un metodes, šīs Vietnes funkcijas personas datu apstrādē, personas datu subjektu tiesības un īstenotās prasības personas datu aizsardzībai.

1.2. Šīs vietnes galvenais mērķis un darbības nosacījums ir personu un pilsoņu tiesību un brīvību ievērošana attiecībā uz personas datiem apstrādi, tostarp tiesību uz privātumu, personas un ģimenes noslēpumu aizsardzību. Šis dokuments attiecas uz visu informāciju, kas satur personas datu subjektu personas datus, ko šī Vietne un ar to saistītās personas var saņemt par tonybetfan.com apmeklētājiem.

1.3. Šis dokuments ir spēkā neierobežotu laiku pēc apstiprināšanas un līdz tā aizstāšanai ar jaunu versiju.

2. Personas datu apstrādes principi

2.1. Personas datu apstrāde tiek veikta, lai aizsargātu to lietotāju tiesības un brīvības, kuri sniedz savus personas datus.

2.2. Šī Vietne apstrādā personas datus saskaņā ar šādiem principiem:

2.2.1. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likumīga un godīga pamata;

2.2.2. Personas datu apstrāde ir ierobežota, lai sasniegtu konkrētus, iepriekš noteiktus un likumīgus mērķus;

2.2.3. nav atļauta personas datu apstrāde, kas nav savienojama ar personas datu vākšanas mērķiem;

2.2.4. Datu bāzes, kurās ir personas dati, kas tiek apstrādāti savstarpēji nesaderīgiem mērķiem, netiek apvienoti;

2.2.5. Var apstrādāt tikai tādus personas datus, kas atbilst tiem apstrādes mērķiem;

2.2.6. Apstrādāto personas datu saturs un apjoms atbilst norādītajiem apstrādes mērķiem;

2.2.7. Apstrādājot personas datus, tiek nodrošināta personas datu precizitāte, atbilstība un atbilstība;

2.2.8. Personas dati tiek glabāti formā, kas ļauj identificēt personas datu subjektu ne ilgāk, kā to prasa personas datu apstrādes mērķi.

3. Personas datu apstrādes nosacījumi

3.1. Personas datu apstrāde ir atļauta, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

3.1.1. Ja ir pieejama Lietotāja piekrišana;

3.1.2. apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu vai noslēgtu līgumu, kura puse ir personas datu subjekts;

3.1.3. Personas datus dara publiski pieejamus personas datu subjekts.

3.2. Aizpildot attiecīgās veidlapas, Lietotājs izsaka savu piekrišanu šim Dokumentam.

3.3. Personas dati nekad netiks izpausti trešajām personām, izņemot saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

3.4. Ja tiek konstatētas neprecizitātes personas datos, Lietotājs var pats atjaunināt personas datus, nosūtot paziņojumu šai Vietnes administrācijai pa e-pastu info@tonybetfan.com.

4. Personas datu aizsardzības nodrošināšana

4.1. Šī Vietne veic nepieciešamos juridiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datus. Aizsardzība pret nejaušu vai tīšu piekļuvi, iznīcināšanu, pārveidošanu, bloķēšanu un citām neatļautām darbībām.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Lietotājs var iegūt jebkādus paskaidrojumus par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi, sazinoties ar šīs Vietnes administrāciju pa e-pastu info@tonybetfan.com. Šis dokuments atspoguļos visas izmaiņas Vietnes personas datu apstrādes politikā. Tas ir spēkā neierobežotu laiku, līdz tas tiek aizstāts ar jaunu versiju.